E S C A L A   E U R O P E A   D E   P E R I L L   D ’ A L L A U S

Índex de Perill

Icona

Estabilitat del mantell nival

Probabilitat de desencadenament d’allaus

Recomanacions per a persones fora de les zones controlades

  1 Feble

 

El mantell nival està ben estabilitzat a la majoria dels pendents.

El desencadenament d'allaus és possible en alguns pendents drets*, en general per una sobrecàrrega forta**. Poden haver-hi caigudes espontànies de petites allaus.

Les excursions i el descens amb esquís són possibles gairebé sense restriccions.

  2 Moderat

 

El mantell nival està moderadament estabilitzat en alguns** pendents suficientment drets. A la resta està ben estabilitzat.

És possible el desencadenament d'allaus sobretot per una sobrecàrrega forta*** i en alguns pendents d'orientació i altitud indicades. No s'esperen caigudes espontànies d'allaus de grans dimensions.

Cal una planificació acurada de les excursions. S'aconsella prudència en la selecció de l'itinerari, sobretot cal evitar els vessants inclinats amb l'orientació i l'altitud indicades.

  3 Marcat

 

El mantell nival està entre moderadament i feblement estabilitzat en nombrosos** pendents suficientment drets.

És possible el desencadenament d'allaus fins i tot per una sobrecàrrega feble*** en nombrosos pendents, sobretot en aquells generalment descrits en el butlletí. En algunes situacions són possibles les caigudes espontànies d'allaus que poden ser de mida mitjana i, de vegades, gran.

Cal evitar els vessants inclinats en les altituds i orientacions indicades. Es requereix molta experiència i una bona capacitat d'apreciació del perill d'allaus.

  4 Fort

 

El mantell nival està feblement estabilitzat a la major part** dels pendents suficientment drets.

És probable el desencadenament d'allaus, fins i tot per una sobrecàrrega feble***, en nombrosos pendents suficientment drets. En algunes ocasions es produiran nombroses caigudes espontànies d'allaus de mida mitjana i, de vegades, gran.

Les excursions s'han de limitar a zones amb pendent moderat. En alguns casos la part baixa dels pendents hi està igualment exposada.

  5 Molt fort

 

La inestabilitat del mantell nival és generalitzada.        

Hi haurà nombroses caigudes espontànies de grans allaus, fins i tot en pendents poc drets.  

S'ha de renunciar a les excursions.                                  

* Pendents particularment propicis pel que fa a la inclinació, configuració del terreny, proximitat de la cresta, rugositat del sòl...
** Les característiques d'aquests pendents generalment són descrites de forma més detallada al butlletí d'allaus (altitud, exposició, topografia...)
*** Tipus de sobrecàrrega: - forta: per exemple, un grup d'esquiadors; - feble: per exemple, un esquiador, un excursionista...

El terme caiguda espontània es refereix a una allau de causa natural, és a dir, sense intervenció humana.


Podeu consultar el Butlletí de Perill d'Allaus actual i molta informació sobre les allaus al web de l'Institut Geològic de Catalunya.


Muntanya viva